PPT - Pedagogisk - psykologisk tjeneste

PPT - Pedagogisk - psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage, skole og voksenopplæring.

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har krav på bistand. Hvis du f.eks. ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen, har du rett til spesialundervisning.

Her kan du lese mer om spesialundervisning

 

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov, og også bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling  for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

I tillegg skal tjenesten på bakgrunn av utredning utarbeidet sakkyndig vurdering for førskolebarn og elever der loven krever det. Inkludering, godt læringsmiljø og forebygging av mobbing er viktige satsingsområder for PP-tjenesten.
Oppgavene til Logopedtjenesten er utredning, rådgiving og opplæring vedrørende:

 • taleflytvansker (stamming og løpsk tale)
 • afasi (ervervede språkvansker etter skade i hjernen 
 • stemmevansker
 • leppe-, kjeve-, ganespalte
 • strupe- og munnhuleopererte
 • dysartri(nevrologisk betingede talevansker)
 • spesifikke språkvansker hos barn
 • forsinket artikulasjon 

 

Målgruppe

 • Barn før opplæringspliktig alder
 • Elever i grunnskolen 
 • Voksne med språk-, tale- og stemmevansker som følge av skade/sykdom 

 

Prosedyrer

 

Beskrivelse av rapporter som skal vedlegges skjema

 

Skjema

PPT
Mobil 400 35 550