Beredskap

Beredskap

Halden kommune har planer for å kunne sikre innbyggerne også under uønskede hendelser. På denne siden finner du informasjon om planverk og organisering for kriser, samt annen nyttig informasjon om beredskap.

Planverk og analyser:

Kommunal beredskapsplikt

Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal sikre at kommunene ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet.

 Klikk her for å lese forskriften som sier hva norske myndigheter krever av landets kommuner når det gjelder beredskap. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Halden

Halden kommune har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for kommunen, slik forskrift om kommunal beredskapsplikt krever. Gjennom denne ROS-analysen har kommunen kartlagt, systematisert og vurdert sannsynligheter og konsekvenser av uønskede hendelser og hvordan disse kan påvirke kommunen og dens tjenester. Ved å ha tenkt grundig gjennom hva som kan gå galt. er det større mulighet for å være forberedt på å takle ulike kriser.

Beredskapsplan for Halden

Halden kommune har utarbeidet en egen overordnet beredskapsplan som omfatter hele kommunens organisasjon. Denne planen er bygget opp for å være et operativt og brukervennlig dokument for bruk under uønskede hendelser i Halden. Det finnes også egne beredskapsplaner for ulike kommunale avdelinger og flere fagplaner/detaljplaner som er nyttige verktøy for de som jobber med beredskap i Halden kommune.

Organisering:

Halden kommunes kriseledelse

Det er kommunedirektøren som har ansvar for og fullmakt til å etablere kriseledelse i Halden kommune. Ved kommunedirektørens fravær har kommunalsjef med ansvar for det området hvor en krise oppstår fullmakt til å etablere kriseledelse. Ordføreren har det overordnede ansvaret for samfunnskontakt og kontakt med media. Kriseledelse kan etableres når en hendelse vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommune, hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder og hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov. Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Følgende er faste medlemmer av kommunens kriseledelse

  • ordfører
  • kommunedirektør
  • direktør helse og omsorg
  •  direktør teknisk
  •  direktør undervisning og oppvekst
  • brannsjef
  • kommunikasjonsrådgiver

Annen ekspertise kan innkalles ved behov. Det finnes også en krisestab som ledes av beredskapsleder. Staben består av kommunalt ansatte i ulike nøkkelroller som støtter kriseledelsen når det er nødvendig. 

Halden kommunes beredskapsråd

Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål på det strategiske nivået. Rådet skal være et organ for gjensidig informasjonsutveksling om beredskapsarbeid. Rådet kan bidra til å koordinere kommunens og andre aktørers beredskapstiltak der det er nødvendig.  Beredskapsrådet ledes av ordfører og beredskapsleder er sekretær. Kommunedirektør, brannsjef, Politiet, Heimevernet, Sivilforsvaret og Røde kors er medlemmer. Fylkesmannen i Oslo og Viken er observatør.

Halden kommunes kriseteam

Halden kommune har et eget psykososialt kriseteam. Kriseteamet skal hjelpe enkeltpersoner, familier og lokalmiljø til å håndtere psykososiale påkjenninger knyttet til akuttfasen ved kriser og ulykker. Kriseteamet ledes av kommuneoverlegen.

Evakuerings- og pårørendesenter

Et evakuerings- og pårørendesenter (EPS) er et sted for å samle personer som er evakuert eller pårørende i en krisesituasjon. Fylkesmannen i Oslo og Viken har inngått avtale med Quality-hotellet på Grålum om at dette kan brukes av  fylkets kommuner ved behov. I tillegg har Halden kommune inngått en avtale om å bruke Fredriksten hotell som lokalt EPS.

Tilfluktsrom i Halden

Tilfluktsrom er beregnet på å beskytte sivilbefolkningen mot krigshandlinger. I fredstid benyttes de ofte til andre aktiviteter. Det er et krav om at anlegget skal kunne ryddes og klargjøres innen 72 timer. Direktoratet for  samfunnssikkerhet og beredskap  (DSB) har det overordnede tilsyn med bygging av tilfluktsrom.

I Halden finnes det tre offentlige tilfluktsrom.

  • Oskleiva
  • Skippergata
  • Rødsfjellet

I tillegg til de offentlige tilfluktsrommene finnes en rekke private tilfluktsrom som er beregnet brukt av de som benytter eiendommen til daglig. Disse er eiers ansvar. Tilfluktsrom på en skole eller et sykehjem tilhører denne gruppen, og regnes derfor ikke som et offentlig tilfluktsrom.

Beredskapsleder

Halden kommune har en egen person ansatt som beredskapsleder i 100 % stilling. Beredskapslederen jobber kontinuerlig med å utvikle kommunens beredskapsapparat og planverk. 

Varsling fra Halden kommune:

Andre kilder til nyttig informasjon:

Ulike offentlige organer er viktige og troverdige kilder til informasjon før og under kriser. Alle som jobber med krisehåndtering i Halden kommune følger med på slik informasjon for å kunne reagere riktig. En del av denne informasjonen kan være nyttig også for andre organisasjoner, bedrifter og privatpersoner som er avhengig av tidlig informasjon. Derfor deler vi her noen nyttige nettsider om beredskap og krisehåndtering.

Varslingsanlegg i Norge

Det finnes 1250 varslingsanlegg i Norge som skal varsle innbyggerne med sirener ved akutt fare. Flere av disse anleggene finnes i Halden. Hører du disse sirenene må du søke mer informasjon om situasjonen.

Les mer om flyalarm her.

Sikker hverdag

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber med å forebygge kriser, men også med å forberede samfunnet på å takle kriser som likevel oppstår.

 Her finner du nettstedet sikkerhverdag.no som DSB har laget for at du som forbruker og privatperson skal finne informasjon om risiko og farer i samfunnet. 

Nettstedet gir gode tips for å forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser. 

Sikker hverdag finner du også på Facebook.

Statsforvalteren

Statsforvalteren i Oslo og Viken skal ha oversikt over regionale samfunnssikkerhetsutfordringer og kan ha en koordinerende rolle i noen krisesituasjoner.

Her kan du lese informasjon om samfunnssikkerhet og beredskap fra Statsforvalteren. 

Trafikk

Her kan du se trafikkmeldinger for Viken fra Statens vegvesen.

Politiet

Brannvesen

Sykehus

Vær og vind

Veldig mange krisesituasjoner i Norge skyldes vær og vind. Heldigvis finnes det mye informasjon om dette på nett slik at vi kan være rimelig godt forberedt når uværet slår til. Du kan selv følge med på at vannet stiger eller vinden øker hvis du kjenner de riktige nettadressene.

Viktig kontaktinformasjon for innbyggere
Viktig kontaktinformasjon for innbyggere
Brann: Nødnummer 110
Politi: Nødnummer 112. Servicetelefon 02800
​Lege/ambulanse: Nødnummer 113. Halden legevakt 116117
​Barnevern - vakttelefon: 901 73 222
Veterinærvakt: 482 80 149
Halden kommune: 69 17 45 00
Richard André Aronsen-Ødemark
Rådgiver
E-post
Mobil 955 28 699