Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang, og forekommer i alle sosiale lag, og er til dels et skjult samfunnsproblem. Volden kan være av både fysisk og psykisk art. All bruk av vold strider mot norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter. Vold og overgrep i familien og i parforhold er særlig alvorlige, og får store følger for den som rammes.
Det er dokumentert at familievold har alvorlige, negative og helserelaterte følger. I tillegg til ramme de involverte, gis det store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Vold i nære relasjoner skal ikke aksepteres, men forebygges og bekjempes.

Innholdsfortegnelse