Vedtak av detaljregulering for Tista senter

Vedtak av detaljregulering for Tista senter

Halden kommunestyre vedtok «Detaljregulering for Tista senter», plan ID.: 0101 G-720, i møte den 10.12.2020.  Protokoll fra møtet, saksutredning og plandokumentene er tilgjengelige her. 

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagen skal sendes skriftlig til Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden eller postmottak@halden.kommune.no 

Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. 

Klagefristen settes til 25.01.2021. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Vedtak av detaljregulering for Tista senter_brev (DOCX, 224 kB)

Vedtak Protokollutdrag 2. gangs behandling - Detaljregulering for Tista Senter (PDF, 171 kB)