Handlingsplan for mangfold og integrering

Halden er en bykommune i svak vekst. I 2016 ble Haldenser 30 544 hilst velkommen og prognosene til Statistisksentralbyrå(SSB)tyder på at veksten vil fortsette i årene fremover. 
Den største delen av befolkningsøkningen i Halden kan tilskrives økt innvandring.