Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Geodatatjenester

Oppretting av ny eiendom (fradeling)

Du kan søke om å opprette en ny grunneiendom der hvor det er behov for å få et eget matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer) for pantsetting og salg. Dette gjelder for eksempel til bolig, fritidsbolig, industri- eller landbruksbygg.  Den nye eiendommen registreres i matrikkelen, tinglyses og registreres i grunnboken.   

Innløsing av festetomt

Du kan søke innløsing av festetomt hvis festeren ønsker å kjøpe eiendommen, eller hvis det av andre årsaker er mer praktisk å leie bort en grunneiendom istedenfor en festetomt. Innløsing av festetomt må registreres i matrikkelen, tinglyses og registreres i grunnboken (tinglyses).  

Grensejustering

Du kan søke om grensejustering hvis du vil overføre et lite areal til naboeiendommen, eller hvis du ønsker et mer funksjonelt grenseforløp mellom to eiendommer. Grensejusteringer kan gjøres mellom alle typer eiendommer, og blir ikke tinglyst. 

Arealoverføring

Hvis du skal overføre en bit av eiendommen din til naboen, og arealet er for stort til at det kan gjennomføres som grensejustering, kan du søke om arealoverføring.

Oppmåling av eksisterende eiendom

Du kan søke om oppmåling av hele eller deler av din eiendom hvis du har uklare grenser i marka, hvis eiendommen ligger med usikre grenser i kartet eller hvis du ønsker å få markert grensepunktene på nytt. Eiendomspunkter som blir målt i marka registreres i matrikkelen med godkjente koordinater.

Sammenslåing av eiendommer

Du kan søke sammenslåing av eiendommer når du eier flere eiendommer som grenser inntil hverandre, og der det er mer funksjonelt med en eiendom istedenfor to eller flere. Vi sammenslår grunneiendommer, festetomter og anleggseiendommer.  Sammenslåing av eiendommer må registreres i matrikkelen, tinglyses og registreres i grunnboken. 

Seksjonering

Ved seksjonering blir eiendommen oppdelt i eierseksjoner (eierdeler).

Adressetildeling

En adresse skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder.

Endring av matrikkelen

Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret), se matrikkelloven § 26. Dette er aktuelt hvis opplysningene er feil eller ufullstendige, eller grunnlaget for registrering er falt bort. Det kan for eksempel være at eiendommen er registrert med en enebolig i matrikkelen, men at den består av en tomannsbolig. Det kan også være at arealopplysningene er feil eller mangelfulle. Grensene i eiendomskartet kan også være feil eller mangelfulle.