Detaljregulering for Nexans

Detaljregulering for Nexans

Halden kommunestyre vedtok detaljregulering for Nexans, nasjonal plan-ID 3001 G-733, sak 156/2021 i møtet den 09.12.2021.

Protokoll fra møtet sammen med saksutredningen finner du nedenfor. Der finner du også de øvrige plandokumentene, som planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser, fagrapporter med mer.

Hensikten med detaljreguleringen er å endre gjeldende reguleringsplaner slik at det legges til rette for utvidelse av Nexans kabelfabrikk. Utvidelsen åpner for etablering et nytt tårn med maksimal byggehøyde på 155 meter over havet. Det planlegges også et nytt industribygg, med varierende byggehøyder inntil 35 meter over havet.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagen skal sendes skriftlig til Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden eller postmottak@halden.kommune.no. Angi vedtaket det klages på, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. Klagefristen settes til 10.01.2022. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. Plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Saksprotokoll Detaljregulering for Nexans - sluttbehandling (PDF, 399 kB)