Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet

(Nasjonal plan-ID G-743) På vegne av forslagsstiller RRK Halden AS og Norske Skog Saugbrugs varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Oskleiva- Månefjellet.

Halden kommune trenger inntil 50 nye boliger

Kommunen opplever et økende behov for gode og stabile utleieboliger til barnefamilier og unge. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger og vi ønsker å  inngå tilvisningsavtale og tildelingsavtale med aktører som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Varsel om revidering av kommunedelplan oppvekst

Hovedutvalg for undervisning- oppvekst  og kultur fattet den 06.04.2022 følgende vedtak :

Varsel om vedtak - Detaljregulering for brannstasjon på Remmen - Halden kommune

Halden kommunestyre vedtok «Detaljregulering for brannstasjon på Remmen», plan ID.: 0101 G-730, i møte den 10.02.2022.

Høring - Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Halden kommune

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø (HTEK) har gjort likelydende vedtak 22.09.2021: Hovedutvalget for plan – teknisk – landbruk – klima og miljø vedtar å legge forslag til "Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Halden kommune" ut på høring.

Høring: Ny kommunedelplan kultur

Halden kommune utarbeider ny kommunedelplan for kultur, for perioden 2022-2034. Planen blir Halden kommunes kulturpolitiske styringsdokument, og den angir ambisjonene og retningen for Halden som kulturby de neste tolv årene.

Styremøte i Søndre Viken IPR

Styremøtet holdes 9.februar 2022 klokken 10.00 – 12.00.

Detaljregulering for Nexans

Halden kommunestyre vedtok detaljregulering for Nexans, nasjonal plan-ID 3001 G-733, sak 156/2021 i møtet den 09.12.2021.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tryms vei 24 og 32 (nasjonal plan-ID G-740)

COOP Øst SA ønsker å utvide eksisterende dagligvareforretning eller bygge ny butikk på eiendommen der Coop Prix Østre Lie er etablert. Berørte eiendommer: gnr/bnr 63/69, 63/5 og del av 63/86.

Områderegulering av stasjonsområdet-Varsel om oppstart / høring av planprogram

Halden kommune varsler oppstart av arbeid med områderegulering av stasjonsområdet i Halden sentrum. Reguleringsplanen utarbeides av Halden kommune i samarbeid med Bane NOR Eiendom AS.