Kunngjøringer og høringer

Høring: Videreføring av fartsforskrift

Halden kommune v/Halden havn sender dette forslag om videreføring av fartsforskrift i kommunens sjøområde på høring. Forskriften gjelder ferdsel med fritidsfartøy i kommunen sjøområde.

Varsel om oppstart av planarbeid - omregulering av del av Grimsrødhøgda boligfelt (Grimsrød tomtefelt)

På vegne forslagsstiller MBE utvikling AS varsles det om igangsetting av arbeid med omregulering av del av Grimsrødhøgda boligfelt. Reguleringsplanen vil erstatte feltene KS3-4 og FS8-12 i gjeldende reguleringsplan. Ny plan får nasjonal plan-ID 3001 G-742.

Kunngjøring – navnesak

Stedsnavntjenesten i Språkrådet har kontaktet Kartverket og reist navnesak for stedsnavnene Voll, Mellevoll, Sønstevoll, Rabbevoll m. fl. 

Høring: forslag til ny lokal forskrift om feiing og tilsyn

Halden kommune v/Halden brannvesen varsler med dette at lokal "forskrift om feiing og tilsyn i Halden kommune" er sendt ut på høring. Forskriften åpner for at vurdering av feie- og tilsynsbehov kan gjennomføres med installering av pipesensor.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Brattskott

På vegne av forslagsstiller Brattskott AS varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Brattskott. Reguleringsplanen vil erstatte delfelt B14, regulert til barnehage, i gjeldende "Reguleringsplan for Hovsfjellet". Ny plan får nasjonal plan-ID 3001 G-746.

Høring - Forslag til boligsosial strategi

Vedlagt finner du Halden kommunes forslag til boligsosial strategi, og den foreløpige politiske behandlingen.

Høring av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 - 2034 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 – 2034 er en rullering av gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv som ble vedtatt av Halden kommunestyre den 22.06.2016.

Høring: Revidert utgave av Kommunedelplan Oppvekst

Halden kommune vil med dette invitere brukere, innbyggere, kommuner og andre samarbeidspartnere til å komme med innspill til revidert utgave av Kommunedelplan Oppvekst 2022- 2032.

Høring av søknad om endring av tillatelse for Rokke avfallsanlegg og deponi

Statsforvalteren i Oslo og Viken har den 02.09.2022 mottatt søknad fra COWI AS på vegne av Halden kommune om endring av tillatelsen til Rokke avfallsanlegg i Halden kommune.

Varsel om vedtak av planprogram - Plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø har nå fastsatt planprogrammet som skal legges til grunn for det videre planarbeidet.